ХЗОШ № 60 укомплектована кваліфікованими педагогічними кадрами року в школі працюють 38 педагогічних працівники. З них вищу освіту мають 38 особи. Вищу кваліфікаційну категорію мають 9 вчителів, першу категорію –5, другу категорію –5, вчитель-спеціаліст –7, педагогічне звання «вчитель - методист» –4, педагогічне звання «старший учитель» – 2, «Відмінник освіти України» - 1.

Права та обов’язки педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу (Згідно статті 54 закону України "Про освіту")

1. Педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники мають право на:академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в педагогічну, науково-педагогічну та наукову діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі;педагогічну ініціативу;розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проектів, освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик компетентнісного навчання;користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу освіти та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому закладом освіти відповідно до спеціальних законів;підвищення кваліфікації, перепідготовку;вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, установ і організацій, інших суб’єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку педагогічних працівників;доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;відзначення успіхів у своїй професійній діяльності;справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності;захист професійної честі та гідності;індивідуальну освітню (наукову, творчу, мистецьку та іншу) діяльність за межами закладу освіти;творчу відпустку строком до одного року не більше одного разу на 10 років із зарахуванням до стажу роботи;забезпечення житлом у першочерговому порядку, пільгові кредити для індивідуального і кооперативного будівництва;забезпечення службовим житлом з усіма комунальними зручностями у порядку, передбаченому законодавством;безпечні і нешкідливі умови праці;подовжену оплачувану відпустку;участь у громадському самоврядуванні закладу освіти; участь у роботі колегіальних органів управління закладу освіти.

2. Педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники зобов’язані:постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та педагогічну майстерність;виконувати освітню програму для досягнення здобувачами освіти передбачених нею результатів навчання;сприяти розвитку здібностей здобувачів освіти, формуванню навичок здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я;дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання здобувачами освіти в освітньому процесі та науковій діяльності;дотримуватися педагогічної етики;поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу;настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;формувати у здобувачів освіти усвідомлення необхідності додержуватисяКонституціїта законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;виховувати у здобувачів освіти повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України та навколишнього природного середовища;формувати у здобувачів освіти прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;захищати здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти, запобігати вживанню ними та іншими особами на території закладів освіти алкогольних напоїв, наркотичних засобів, іншим шкідливим звичкам; додержуватися установчих документів та правил внутрішкольного розпорядку закладу освіти, виконувати свої посадові обов’язки.

3. Педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники мають також інші права та обов’язки, передбачені законодавством, колективним договором, трудовим договором та/або установчими документами закладу освіти.

4. Права та обов’язки інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, визначаються законодавством, відповідними договорами та/або установчими документами закладу освіти.

5. Відволікання педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, крім випадків, передбачених законодавством.

6. Особи, винні в порушенні цієї статті, несуть відповідальність згідно з законом.

У статті 122 Кодексу законів про працю України зазначено, що при направленні працівників для підвищення кваліфікації з відривом від виробництва за ними зберігається місце роботи (посада) та проводяться виплати, передбачені законодавством.

Кiлькiсть переглядiв: 1431