Учень "...це не посудина, яку потрібно наповнити, а факел, який треба запалити" (К.Д.Ушинський).

Немає необдарованих дітей - є дорослі, які не займаються розвитком дитини, адже будь - яка здібність потребує розвитку. (І. Мороз)

Обдарованість – комплекс задатків і здібностей, які за сприятливих умов дозволяють потенційно досягти значних успіхів у певному виді діяльності.

Умови розвитку обдарованості:

• загальні здібності;

• спеціальні здібності;

• характеристики індивідуального характеру (особисті, вольові);

• стимулююче оточення (сім'я, школа);

• випадкові фактори (опинитися в потрібному місці в потрібний час).

Принципи педагогічної творчості вчителя, реалізація яких сприяє творчому розвитку особистості

Принцип суб'єктивності навчання і виховання передбачає визнання слухача як суб'єкта педагогічної взаємодії, використання вчителем у процесі навчання і виховання переважно діалогічних форм комунікативної взаємодії із слухачем.

Принцип діагностики передбачає побудову і корекцію навчально-виховного процесу на основі психолого-педагогічних діагностичних досліджень, а саме: оцінювання рівних розвитку творчих можливостей дітей і дитячих колективів, з якими педагог вступає у взаємодію.

Принцип оптимальності передбачає роботу педагога з відбору таких дидактичних засобів, які відповідають рівню розвитку творчих можливостей більшості дітей, враховують рівень розвитку творчих можливостей меншості, а тому сприяють розвитку творчих можливостей.

Принцип фасілітації передбачає розуміння формування творчої особистості вихованця у навчально-виховному процесі як процес полегшення, сприяння творчій навчальній діяльності дитини, стимулювання його творчої активності. Це пов'язане з необхідністю створення на занятті, в позаурочній діяльності слухачів творчої атмосфери (співдружності, співтворчості, співробітництва), яка б сприяла розвитку мотивів творчої діяльності, надихала вихованців на творчість.

Принцип креативності відображає необхідність виявлення можливостей змісту навчального матеріалу для посилення його орієнтації на формування творчої особистості дитини. При плануванні та організації взаємодії педагога і вихованця в процесі навчання зміст навчального матеріалу повинен максимально використовуватися для розвитку мотивів, характерологічних особливостей, творчих умінь і психологічних процесів, які мають провідне значення для творчої діяльності, і забезпечувати насамперед розвиток дивергентного мислення, умінь генерувати нові ідеї, знаходить нетрадиційні шляхи вирішення проблемних завдань. Реалізації принципу в практичній діяльності сприяє аналіз змісту навчального матеріалу з метою його креативного посилення, застосування навчальних і навчально-творчих задач, методів і прийомів стимулювання творчої активності учнів, використання завдань психологічної діагностики для розвитку творчих якостей особистості.

Принцип варіантності виражає необхідність подолання одноманітності змісту, форм, методів навчання. Для ефективності взаємодії у системі "педагог-вихованець" принцип варіантності має регулятивне значення, визначає мету та стратегію проектування педагогічної взаємодії.

Принцип самоорганізації відображає особливості управління процесом формування творчої особистості дитини, які зумовлені особливостями управління нелінійними системами та орієнтують педагога на внутрішній вплив, на узгодження розвитку вихованця з власними тенденціями розвитку, а також на необхідність "збуджувати" та ініціювати творчу активність, при цьому управління повинно бути непомітним, мінімальним у своєму зовнішньому впливі й здійснюватися опосередкованими методами. Саме в цьому разі можна говорити не про управління, а про процеси самоуправління.

Як розвивати творчі здібності обдарованих дітей

Культивуйте творчу атмосферу - учні повинні знати, що творчі пропозиції, думки клас зустрічає з визнанням, приймає їх, використовує.

Оцінюйте думки учнів, підкреслюючи їх оригінальність, важливість тощо.

Вчіть дітей систематичній самооцінці кожної думки. Ніколи не відкидай її.

Виробляйте у дітей терпиме ставлення до нових понять, думок.

Вчіть дітей цінувати власні та чужі думки

Підкреслюйте інтерес дітей до нового.

Пропонуйте цікаві факти, випадки, наукові ідеї.

Стимулюйте і підтримуй ініціативу учнів, самостійність.

Створюйте проблемні ситуації, що вимагають альтернативи, прогнозування, уяви.

Залучайте до творчої пошукової роботи з використанням випереджувальних завдань, створюй розвиваючі ситуації.

Спонукайте до самоаналізу, самооцінки, під час занять чітко контролюйте досягнуті результати та давай завдання підвищеної складності,

Використовуйте творчу діяльність вихованців при проведенні відкритих заходів та семінарських занять, свят.

Активно залучайте до участі в районних, обласних, Всеукраїнських конкурсах, змаганнях, виставках.

Відзначайте досягнення вихованців, підтримуй та стимулюй активність, ініціативу, пошук.

Кiлькiсть переглядiв: 56